نوشته های بلاگ  "2020"  از "آبان"

فلسفه استفاده از قطعات استاندارد
فلسفه استفاده از قطعات استاندارد
استانداردهای DIN برای یوبلت ها
استانداردهای DIN برای یوبلت ها
استانداردهای DIN برای پیچ های تی شکل
استانداردهای DIN برای پیچ های تی شکل
استاندارد های DIN برای پیچ های چشمی
استاندارد های DIN برای پیچ های چشمی
استاندارد های DIN برای پیچ های با سر کونیک دار تخت
استاندارد های DIN برای پیچ های با سر کونیک دار تخت
استاندارد های DIN برای پیچ های با سر گرد (کله قاچی)
استاندارد های DIN برای پیچ های با سر گرد
استانداردهای DIN برای پیچ های با سر چهار گوش
استانداردهای DIN برای پیچ های با سر چهار گوش
استانداردهای DIN برای پیچ های شش گوش سازه ها
 برای اسکلت های فلزی پیچ و مهره های خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. پیچ هایی با گل درشت تر که می تواند فشار خیلی زیاد را تحمل کند تا سازه فلزی ساختمان در فشارهای عرضی از هم گسیخته نشود. در یک ساختمان با اسکلت فلزی تعداد زیادی بولت و مهره در یک همکاری دسته جمعی باعث اتصال تیرآهن ها می شود و در نهایت بدون عمل جوشکاری بی مورد موجب برپایی اسکلت ساختمان می شود. در این صفحه ما از این دست پیچ ها صحبت می کنیم. پیچ هایی که مناسب اسکلت های فلزی طویل هستند. این پیچ ها در گرید های 10.9 و به بالا تولید می شوند تا در استاندارد های ساختمانی مورد تایید باشند. پیچ های ساختمانی جدیدتری هم نسبت به این لیست تولید شده اند که حتی ضریب امنیت بسیار بالاتری نسبت به این پیچ ها دارند مثل تی سی بولت که در این بخش صحبتی از آن نخواهیم داشت.
استانداردهای DIN برای پیچ های فلنج دار
DIN standards for flanged screws