استانداردهای DIN برای پیچ های تی شکل

پیچ تی در اتصالات آلومینیومی و داربستی و راه آهن بیشترین کاربرد را دارد. این پیچ در طول زمان تکامل پیدا کرده تا به این شکل در آمده است. جد بزرگ این پیچ همان پیچ سر چهارگوش است که در طول زمان با ایجاد نیازهای جدید به این شکل در آمده است. مثلا در داربست از نوعی پیچ استفاده می شود که عمل باز و بست پیچ به آسانی انجام می شود. پیچ تی در تولید زمان کمتر و هزینه کمتر نسبت به پیچ های شش گوش دارد. 

DIN 186-1988

 

DIN 186-2010

پیچ تی DIN 186

DIN 188-1987

 

پیچ تی شکل استاندارد DIN 186-1988 پیچ تی شکل استاندارد DIN پیچ تی شکل استاندارد DIN

DIN 188-2007

 

DIN 188-2011

 

DIN 261-1987

 

پیچ تی شکل پیچ تی شکل

 پیچ تی شکل

DIN 261-2010

DIN 787-2005

 

DIN 1445-1977

 

پیچ تی شکل پیچ تی شکل پیچ تی شکل

DIN 1445-2011

 

DIN 7992-2010

پیچ تی DIN 7992

DIN 25192-1978

 

پیچ تی شکل پیچ تی شکل پیچ تی شکل

DIN 25193-2003

 

DIN7992-1970

 

 
پیچ تی شکل پیچ تی شکل