استانداردهای DIN برای پیچ های سرمته ای و دریلی

پیچ های سرمته ای کاربرد های منحصر به فردی دارند توانایی سوراخ کردن فلز و ایجاد رزوه و بسته شدن را یک باره به ارمغان می آورند. این پیچ ها با نوک مته ای خود به راحتی فلز را سوراخ می کند و همزمان در همان چرخش عمل رزوه زنی را شروع می کند و دوباره در همان چرخش روی کار بسته می شود. شما فقط کافیست از تجربه خود استفاده کنید و پیچ سرمته ای مناسب کار هود را انتخاب کنید و باقی کار را به این پیچ واگذار کنید.

DIN 7504(K)-1982

 

DIN 7504(K)-1995
پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7504(L)-1982

 

DIN 7504(L)-1995

 

پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN
 

DIN EN ISO 15480(E)-2018

 
 پیچ سرمته ای استاندارد DIN  

 

 

 

 

DIN 7504(M)-1995

 

DIN 7504(N)-1982

 

DIN 7504(O)-1995

 

پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7504(P)-1982

 

DIN 7504(Q)-1982

 

DIN 7504(R)-1995

 

پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN EN ISO 15481-2000

 

DIN EN ISO 15482-2000

 

DIN EN ISO 15483-2000

 

پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN

 

 

 

 

 

DIN 7513(A)-1995

 

DIN 7513(A)-2016

 

پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN

 

 

 

 

DIN 7513(BE)-1995

 

DIN 7513(FE)-1995

 

DIN 7513(GE)-1995

 

پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7513(BE)-2016

 

DIN 7513(FE)-2016

 

DIN 7513(GE)-2016

 

پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN

 

 

 

 

DIN 7516(AE)-1995

 

DIN 7516(DE)-1995

 

DIN 7516(EE)-1995

 

پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN

DIN 7516(AE)-2016

 

DIN 7516(DE)-2016

DIN 7516(EE)-2016

 

پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN پیچ سرمته ای استاندارد DIN