شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

آزمون کشش پیچ

آزمون کشش پیچ :

یکی از آزمون هایی که روی انواع پیچها انجام می شو ، آزمون کشش پیچ است . این آزمون از نوع مخرب است یعنی اینکه بعد از تست دیگر نمی توان از آن استفاده کرد.

آزمون کشش پیچ به سه دسته تقسیم می شود :

الف – آزمون کشش با مقطع کامل  Full - Size

ب – آزمون کشش گوه ای بر روی نمونه کامل ( کلگی ) Wedge Test

ج – آزمون کشش بر روی نمونه ماشین کاری شده( کشش دمبلی )

آزمون کشش با مقطع کامل :

در این آزمون ، پیچ را به صورت مقطع کامل در دستگاه کشش قرار داده و آزمون کشش تا مرحله شکست پیچ جلو می رود تا بتوانیم تنش تسلیم ، ازدیاد طول و استحکام نهایی را اندازه گیری نموده و با استانداردهای مربوطه تطبیق دهیم. در این آزمون اگر پیچ شکسته نشود ولی رزوه های آن هرز شود نیز نمونه مردود است.

تست پیچ

آزمون کشش گوه ای بر روی نمونه کامل :

این آزمون بعد از انجام آزمون بار گواه بر روی نمونه انجام می شود . روش کار به این صورت است که پیچ را طوری در دستگاه کشش قرار میدهیم که حداقل چهار رزوه کامل بین فک های دستگاه قرار بگیرد. نکته اول اینکه سرعت کشش نباید بیشتر از 25 mm/min  باشد و دوم اینکه بعد از انجام کشش  ، شکست ایجاد شده فقط می تواند در بدنه پیچ اتفاق بیفتد و اگر سر پیچ جدا شود یا به هر صورت ایرادی به آن وارد شود ، نمونه قبول نمی شود.  معمولا پیچ هایی که به روش فورج گرم ساخته می شوند از ناحیه سر یا همان گل پیچ دچار نقص می شوند به همین دلیل فورج سرد ارجحیت دارد .

آزمون کشش بر روی نمونه ماشین کاری شده :

در مواقعی که انجام آزمون کشش به دلیل محدودیتها روی نمونه واقعی امکان پذیر نباشد ،  از نمونه ماشین کاری شده استفاده می شود و باید توجه داشت که نمونه ماشین کاری شده از قسمت وسط پیچ انتخاب نشود .