استاندارد های اینچی در تولید پیچ و مهره

استاندارد های اینچی در تولید پیچ و مهره بسیار کاربرد دارند. از جمله این استاندارد ها می توان به استاندارد ASTM اشاره کرد.