استانداردهای DIN برای پیچ های دوسر رزوه

پیچ های دو سر رزوه به پیچ هایی گفته می شود که عموما به صورت راست گرد دو طرف پیچ را دنده می کنند و لی قسمت میانی آن که نیاز به رزوه ندارد به صورت مفتول می ماند. در استاندارد دین برای برخی از نیازها این استاندارد ایجاد شده است. لازم به ذکر است آلمانها به دلیل داشتن دقت بسیار زیاد در صنعت و امور صنعتی که زبانزد خاص و عام هستند برای مصارف خیلی خاص هم استاندارد ایجاد می کنند که این از نظر من هم عالیست. چه چیزی بهتر از زندگی در دنیای استاندارد ها :).

 DIN 797-1970

 

 

 DIN 797-2009

 

 

 DIN 835-1972

 

 
 پیچ دوسر رزوه  پیچ دوسر رزوه  پیچ دوسر رزوه
 

 DIN 835-1995

 

 

 DIN 938-1995

 

 

 DIN 938-2012

 

 پیچ دوسر رزوه  پیچ دوسر رزوه  پیچ دوسر رزوه
 

 DIN 939-1995

 

 

 DIN 940-1983

 

 

 DIN 940-1995

 

 پیچ دوسر رزوه  پیچ دوسر رزوه  پیچ دوسر رزوه
 

 DIN 940-2010

 

 

 DIN 949-1-1995

 

 

 DIN 949-2-1995

 

 پیچ دوسر رزوه  پیچ دوسر رزوه  پیچ دوسر رزوه
 

 DIN 2509-1986

 

 

 DIN 2509-2016

 

 

 DIN 6379-2003

 

 پیچ دوسر رزوه  پیچ دوسر رزوه  پیچ دوسر رزوه
 

 DIN 6379-2003-1

 

 

 DIN835-2010

 

 
 پیچ دوسر رزوه  پیچ دوسر رزوه