استانداردهای DIN برای پیچ های چوب

پیچ های چوب برای اتصال چوب و فیبر های نرم به هم طراحی و تولید شده اند. این پیچ ها با سرهای شش گوش و چهارسو و دو سو تولید می شوند. بنا بر ماموریت این پیچ ها از استاندارد و سایز خاصی استفاده می شود مثلا برای چوب های بزرگ از پیچ سر ششگوش استفاده می گردد. یا برای تولید تخت و کمد از پیچ های ششگوش خودکار ساده یا سرخزینه استفاده می شود. مثلا برای اتصال لولا به چوب بهتر است از پیچ سرخزینه دار استفاده بشود.

DIN 571-1986

 

DIN 571-2010

 

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 571-2008

 

DIN 571-2016

 

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

 

 

DIN 7995-1984

 

DIN 7995-2008

 

DIN 7995-2010

 

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7995-2016

 

DIN 7996-1986

 

DIN 7996-2008

 

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7996-2010

 

DIN 7996-2016

 

DIN 7997-1984

 

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 7997-2008

 

DIN 7997-2010

 

DIN 7997-2016

 

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

 

 

 

 

 

 

 

DIN 95-1986

 

DIN 95-2016

DIN 97-1986

 

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 95-2010

 

DIN 96-1986

 

DIN 97-2010

 

پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN

DIN 95-2010

 

DIN 96-2016 DIN 97-2016
پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN پیچ چوب استاندارد DIN