استاندارد های DIN برای خار رینگی

DIN 5417(M3200SP)-1976

استاندارد های DIN برای خار رینگی

DIN 5417-2011

استاندارد های DIN برای خار رینگی

DIN 73130(A)-1989

استاندارد های DIN برای خار رینگی

DIN 73130(C)-1989

استاندارد های DIN برای خار رینگی

DIN 7993(A)-1970

استاندارد های DIN برای خار رینگی

DIN 7993(B)-1970

استاندارد های DIN برای خار رینگی

DIN 9045-1974

استاندارد های DIN برای خار رینگی

DIN 9925-2016

استاندارد های DIN برای خار رینگی