استانداردهای DIN برای استاد جوشی

استاد بولت جوشی توسط دستگاه استادولدینگ روی ورقه فلزی جوش می شود. این نوع اتصال از یک طرف ثابت و از طرف دیگر با مهره انجام می شود. محکم بودن جوش و تمیزی کار و مرقون به صرفه بودن نسبت به سوراخکاری و بستن مهره از دوطرف کار از مزایای استفاده از استادجوشی است.

DIN 32500(-5)1991

استانداردهای DIN برای استاد جوشی

DIN 34828-2005

استانداردهای DIN برای استاد جوشی

DIN 525-1986

استانداردهای DIN برای استاد جوشی

DIN 525-2009

استانداردهای DIN برای استاد جوشی