شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای مهره های جوشی

مهره های جوشی برای ساده تر انجام شدن یک اتصال بوجود آمده اند. این نوع مهره ها روی بدنه ورق به تعداد مورد نیاز در جای مشخص نقطه جوش می شوند و از این پس مهره نقطه جوش شده عضوی از آن قطعه خواهد بود و به این ترتیب در جاهای که دست رسی و آچارخور خوب ندارد می توان پیچ ها را بست.

مهره های جوشی بعضا برای نظم درکارها و یا کیفیت بهتر محصول تولید شده و در مواردی نیاز ضروری اختراع شده اند. این مهره ها به وسیله دستگاه مخصوص روی ورق جوش می خورند و آماده استفاده می شوند. مهره های جوشی به صورت نافی دار و بدون نافی دار تولید می شوند. مهره های نافی دار با عملکرد بهتر می توانند محصول بهتری را تولید کنند.

DIN 928-2013 DIN 928-2000 DIN 928-1983
استانداردهای DIN برای مهره های جوشی استانداردهای DIN برای مهره های جوشی استانداردهای DIN برای مهره های جوشی
DIN 929-2013 DIN 929-2000 DIN 929-1987
استانداردهای DIN برای مهره های جوشی استانداردهای DIN برای مهره های جوشی استانداردهای DIN برای مهره های جوشی
    DIN EN ISO 21670-2014
    استانداردهای DIN برای مهره های جوشی