شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پرچ های نیمه پر

پرچ نیمه پر چکشی استوانه ای فلزی و تو پر با سر خالی است که گل پرچ در شکل های گوناگون ساخته می شود. این پرچ برای کارهای سنگین و نصب آسان طراحی شده است. برای ایجاد اتصال دایم و محکم می توانیم از این پرچ ها استفاده کنیم.

DIN 6791-2011 DIN 6791-1993 DIN 6434-1984
استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر
DIN 6792-2011 DIN 6792-1993 DIN 6791-2012
استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر
DIN 7338(B)-2011 DIN 7338(B)-1993 DIN 6792-2012
استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر
DIN 7339-1993 DIN 7338(C)-2011 DIN 7338(C)-1993
استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر
DIN 7340-2011 DIN 7340-1993 DIN 7339-2011
استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر
    DIN 7341-1977
    استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های نیمه پر