استانداردهای DIN برای پیچ های خودکار

پیچ های خودکار آنقدر زیاد تولید می شود و مورد استفاده قرار می گیرند که تقریبا در همه جا وجود دارند در درب و پنچره سازی در صنایع خودرو سازی در لوازم خانگی مصارف عمومی و ... مورد استفاده زیادی دارند. این پیچ ها در گرید های معمولی آهنی به وفور تولید می شوند این پیچ ها با آچار خور دو سو و چهار سو تولید می شوند.

 

DIN 7971-1990

 

DIN EN ISO 1481-2011

 

DIN EN ISO 1482 -2011

 

 
پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN  پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 7972-1990

 

DIN 7973-1990

 

 

DIN EN ISO 1483-2011

 

پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN  پیچ خودکار استاندارد DIN

 

 

DIN 34819-2008

 

DIN 7981-1990

 

DIN 7982-1990

 

پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 7983-1990

 

DIN 968-1994

 

DIN 968-2002

 

پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN 968-2008

 

DIN EN ISO 14585-2002

 

DIN EN ISO 14586-2002

 

پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 14587-2011

 

DIN EN ISO 7049-2011

 

DIN EN ISO 7050-2011

 

پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN پیچ خودکار استاندارد DIN

DIN EN ISO 7051-2011

 

   
پیچ خودکار استاندارد DIN