استاندارد های DIN برای واشرهای فنری

DIN 127(A)-1987

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری

DIN 127(B)-1987

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری

DIN 128(A)-1987

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری

DIN 128(A)-1994

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری

DIN 128(B)-1987

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری

DIN 6913-1987

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری

DIN 74361(C)-1982

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری

DIN 74361(C)-2008

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری

DIN 7980-1987

استاندارد های DIN برای واشرهای فنری