شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پرچ های توپر

پرچ های توپر از یک مفتول فلزی ساخته می شوند که با عملیات فورج یک سر آن فرم دهی میشود که به آن گل پرچ می گویند و از طرف دیگر آزاد است و وارد سوراخ کار میشود تا در محل مورد نظر نصب شود. این پرچها برای کارهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرند. پرچهای توپر به وسیله چکش یا ابزار مخصوص سر پرچ را له میکند تا از سوراخ بیرون نیاید. این پرچ ها بیشتر فشار کششی را تحمل می کند تا فشار برشی را. به علت هزینه تولید کمتر نسبت به پیچ و مهره در جاهایی که اتصال دایم لازم هست از این پرچ استفاده میشود. ضمنا وزن کار با استفاده از این نوع پرچ به جای پیچ و مهره کمتر خواهد شد.

DIN 302-1993 DIN 124-2011 DIN 124-1993
استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر
DIN 660-2012 DIN 660-1993 DIN 302-2011
استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر
DIN 662-1993 DIN 661-2011 DIN 661-1993
استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر
DIN 674-2011 DIN 674-1993 DIN 662-2011
استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر
DIN 7338(A)-1993 DIN 675-2011 DIN 675-1993
استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر
    DIN 7338(A)-2011
    استانداردهای DIN  برای پرچ های توپر