استانداردهای DIN برای پیچ های تنظیم و مغزی

پیچ های مغزی کاربرد های مشخص دارند و برای آنها تقریبا جایگزین ندارند. کاربرد این پیچ ها آنجاست که برای اتصال شفت ها به بدنه یا درواقع هر قطعه که به صورت کشویی وارد قطعه مادر می شود و با فشار اندکی توسط پیچ های مغزی متصل می گردد. این پیچ ها هم سر راهنما دارد دارند و یا بی سر و آچار خورند. لازم به ذکر است که این پیچ ها هم از آهن و فولاد و هم استنلس استیل تولید می گردند.  برخی از این پیچ ها پیچ های دستگاه هستند که توسط اوپراتور فنی دستگاه مثلا دستگاه تراش در حال باز و بست شدن هستند. پیچ های آچار خور مربعی بسیار کارآمد برای باز و بست سریع در کارگاه های فنی است. 

DIN 553 - 1986

 

DIN 34827-2005

 

DIN 34827-2016

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 417-1986

 

DIN 438-1986

 

DIN 551-1986

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 553-1986

 

DIN 913-1980

 

DIN 914-1980

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 916-1980

 

DIN 916K

 

DIN EN 24766-1992

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN 27434-1992

 

DIN EN ISO 4026-2004

 

DIN EN ISO 4027-2004

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN
 

DIN EN 27436-1992

 

 

DIN EN ISO 4029-2004

 

 
 پیچ مغزی استاندارد DIN  پیچ مغزی استاندارد DIN  

 

 

 

 

DIN 479-1985

 

DIN 561-1995

 

DIN 480-1985

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 480-2016

 

DIN 564-1995

 

 
پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN  

DIN 922-1986

 

DIN 922-2006

 

DIN 922-2012

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

 

 

 

 

DIN 924-1986

 

DIN 924-2006

 

DIN 924-2012

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 925-1986

 

DIN 925-2006

 

DIN 925-2012

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

 

 

 

DIN 6332-1981

 

DIN 6332-2003

 

DIN 915-1980

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 926-1986

 

DIN 926-2003

 

DIN EN 27435-1992

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN EN ISO 4028-2004

 

   
پیچ مغزی استاندارد DIN    

 

 

 

 

DIN 427-1986

 

DIN EN ISO 2342-2004

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN

DIN 927-1986

 

DIN 927-2013

 

پیچ مغزی استاندارد DIN پیچ مغزی استاندارد DIN