استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی

DIN 471(-1)-2011

استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی

DIN 471(-2)-1981

استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی

DIN 471(-2)-2011

استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی

DIN 471(D1400A)-1981

استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی

DIN 983(D2100AK)-1981

استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی

DIN 983-2011

استاندارد های DIN برای خار چشمی بیرونی