شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پیچ های درپوش

پیچ های درپوش برای مسدود کردن مجرای ورود مایع روغن به دستگاههای حساس است. این پیچ در ظاهر کار ساده ای را انجام می دهد ولی در واقع پیچ بسیار مهمی است که به شما اطمینان می دهد در دماهای کاری مختلف دچار خرابی نشده و مایع را درون محفظه نگه می دارد و دستگاه در امنیت به کار خود ادامه می دهد.

DIN 3404-1988

 

DIN 3852

 

DIN 3871-1995

 

پیچ درپوش استاندارد DIN پیچ درپوش استاندارد DIN پیچ درپوش استاندارد DIN

DIN 5586-1989

 

DIN 74305-1-1987

 

DIN 7604-1992

 

پیچ درپوش استاندارد DIN پیچ درپوش استاندارد DIN پیچ درپوش استاندارد DIN

DIN 7604-2016

 

DIN 906-1983

 

DIN 906-1992

 

پیچ درپوش استاندارد DIN پیچ درپوش استاندارد DIN پیچ درپوش استاندارد DIN

DIN 906-2012

 

DIN 906-2020

 

DIN 908

 

پیچ درپوش استاندارد DIN پیچ درپوش استاندارد DIN پیچ درپوش استاندارد DIN

DIN 908-1983

 

DIN 908-1992

 

DIN 908-2012

 

پیچ درپوش استاندارد DIN پیچ درپوش استاندارد DIN پیچ درپوش استاندارد DIN
 

DIN 908-2020

 

 

DIN 909-1991

 

 

DIN 909-1992

 

 پیچ درپوش استاندارد DIN  پیچ درپوش استاندارد DIN  پیچ درپوش استاندارد DIN
 

DIN 909-2012

 

 

DIN 909-2020

 

 

DIN 910-1992

 

 پیچ درپوش استاندارد DIN  پیچ درپوش استاندارد DIN  پیچ درپوش استاندارد DIN
 

DIN 910-2010

 

 

DIN 910-2010-1

 

 

DIN 910-2012

 

 پیچ درپوش استاندارد DIN  پیچ درپوش استاندارد DIN  پیچ درپوش استاندارد DIN
 

DIN 910-2012-1

 

 

DIN 910-2020

 

 

DIN 910-2020-1

 

 پیچ درپوش استاندارد DIN  پیچ درپوش استاندارد DIN  پیچ درپوش استاندارد DIN