استانداردهای DIN برای پیچ های ماشین سازی

 

 برای ساخت دستگاهها و ماشین آلات و اتصال قطعات فلزی به هم از پیچ های مناسب این کار استفاده می کنند. پیچ های دو سو و چهار سو و سرخزینه دار که در قسمت های گوناگون نقش خود را بازی می کنند. جنس این پیچ ها عموما از آهن گرید 5.6 است به خاطر اینکه فشار کمی روی این پیچ ها قرار می گیرد. این پیچ ها در صنعت بسیار پرکاربرد است و ازجمله پیچ های ریز بار به شمار می آیند.

DIN 84-1970

 

DIN 84-1990

 

DIN 85-1990

 

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

DIN 921-1986

 

DIN 921-2007

 

DIN 921-2014

 

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 1207-1994

 

DIN EN ISO 1580-2011

 

 
پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی  

DIN 920-1986

 

DIN 920-2006

 

DIN 920-2012

 

 پیچ ماشین سازی  پیچ ماشین سازی  پیچ ماشین سازی

 

 

 

 

DIN 404-1986

 

DIN 404-2006

 

DIN 404-2017

 

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

 

 

 

 

DIN 923-1986

 

DIN 923-2006

 

DIN 923-2012

 

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

 

 

 

 

DIN 963-1990

 

DIN 964-1990

 

DIN 8245-1972

 

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی
 

DIN EN ISO 2009-2011

 

 

DIN EN ISO 2010-1994

 

 
 پیچ ماشین سازی  پیچ ماشین سازی  

 

 

 

 

DIN 965-1990

 

DIN 966-1990

 

DIN EN ISO 7046(-1)-2011

 

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

DIN EN ISO 7046(-2)-2011

 

DIN EN ISO 7047-2011

 

 
پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی  

 

 

 

DIN 967-1994

 

DIN 967-2002

 

DIN 967-2018

 

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

DIN 7985-1986

 

DIN 7985-1990

 

DIN EN ISO 7045-2011

 

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

DIN 34813-1999

 

DIN EN ISO 7048-2011

 

 
پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی  

 

 

 

 

 

 

 

DIN 34811-1999

DIN 34812-1999

 

پیچ ماشین سازی پیچ ماشین سازی

 

 

 

DIN 43854-1979

پیچ ماشین سازی