استانداردهای DIN برای پیچ های قفلی

DIN 7500(A)-1995

 

DIN 7500(AE)-2000

 

DIN 7500(B)-1995

 

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN

DIN 7500(BE)-2000

 

DIN 7500(K)-1995

 

DIN 7500(KE)-2000

 

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN

DIN 7500(L)-1995

 

DIN 7500(LE)-2000

 

 
پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN  

 

 

 

 

DIN 7500(C)-1995

 

DIN 7500(CE)-2009

 

DIN 7500(M)-1995

 

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN

DIN 7500(ME)-2000

 

DIN 7500(N)-1995

 

DIN 7500(NE)-2009

 

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN

 

 

 

 

DIN 7500(D)-1995

 

DIN 7500(DE)-2009

 

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN

 

 

DIN 7500(E)-1995

 

DIN 7500(EE)-2009

 

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN

 

 

 

 

DIN 7500(OE)-2009

 

DIN 7500(PE)-2009

 

DIN 7500(QE)-2009

 

پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN پیچ های قفلی استاندارد DIN