شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهلو)

خار شفت انواع بسیار گوناگونی دارند و معمولاً برای این استفاده میشوند تا شفت در محل نصب نلغزد. معمولاً این خار ها در انواع میتوانند استفاده شوند. برخی از آنها به شفت پیچ میشوند و برخی دیگر از آن ها در شیار های تعبیه شده در شفت جا میخورند. جنس این خار ها معمولاً متناسب با شفت میباشد.

DIN 6883-1956 DIN 6884-1956 DIN 6885(A)-1968
استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو) استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو) استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو)
DIN 6885(B)-1968 DIN 6885(C)-1968 DIN 6885(D)-1968
استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو) استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو) استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو)
DIN 6885(E)-1968 DIN 6885(F)-1968 DIN 6885(G)-1968
استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو) استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو) استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو)
DIN 6885(H)-1968 DIN 6885(J)-1968 DIN 6887-1968
استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو) استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو) استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو)
DIN 6888-1956 DIN 6889-1956  
استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو) استانداردهای DIN برای خار شفت (چهار پهاو)