استاندارد های DIN برای پیچ های سوکتی ششگوش و ستاره ای

 

 

 

DIN 912 - Hexagon socket Head Cap Screws

 

 

 

 

DIN 965 - Cross recessed countersunk flat head screws

 

 

 

 

 

 

DIN 7984 - Hexagon socket thin head cap screws

 

 

 

DIN 7985 - Cross recessed raised cheese head screws

 

 

 

DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head cap screws