استاندارد های DIN برای مهره های شش گوش

مهره های شش گوش در استاندارد دین آلمان اساس مصرف مهره های ششگوش در ایران است. این مهره ها به یک شش وجهی محدود می شود که دارای ارتفاع های مختلف برای منظور خاصی است. مهره های شش گوش به سه دسته عادی و بلند و کوتاه دسته بندی می شود. مهره شش گوش با متریال گوناگونی در گرید های مختلف در کلاسهای مشخص تولید و به بازار عرضه می شود. مهره های شش گوش در ساختمان و اتومبیل و ماشین های صنعتی و صنایع نقت و گاز به وفور استفاده می شود. 

DIN 2510-5-1971

 

DIN 34814-1999

 

DIN 555-1987

 

مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 934-1982

 

 

DIN 934-1987

 

DIN 970-1982

 

مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN 971(-1)-1987

 

DIN 971(-2)-1987

 

DIN EN 24032-1992

 

مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN ISO 4032-2013

 

DIN EN ISO 4034-2016

 

DIN EN ISO 8673-2013

 

مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN ISO 8674-2013

 

   
مهره شش گوش استاندارد DIN    

 

 

 

 

 

DIN 6330-1991

 

DIN 6330-2003

 

DIN 6334

 

مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN

 

 مهره های کوتاه جنبه قفل کن را دارند که همراه مهره متوسط جهت اطمینان از باز نشدن مهره اصلی به کار برده می شود. البته در تولید لوازم و قطعات صنعتی به عنوان مهره اصلی استفاده می شود چرا که برای بسته شدن فشار زیادی تحمل نمی کند.

DIN 439(-1)-1987

 

DIN 439(-2)-1987

 

DIN 936-1985

 

مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN

DIN EN ISO 4035-2013

 

DIN EN ISO 4036-2013

 

 
مهره شش گوش استاندارد DIN مهره شش گوش استاندارد DIN