استانداردهای DIN برای پیچ های دیوار (کناف)

DIN 18182-2(FN) -2010-1

 

DIN 18182-2(FN)-2010

 

پیچ کناف پیچ کناف

DIN 18182-2(LB)-2010

 

DIN 7505(B)-1986

 

پیچ کناف پیچ کناف

 

 

DIN 18182-2(SN)-2010

 

DIN 18182-2(TB)-2010

 

پیچ کناف پیچ کناف
DIN 18182-2(TN)-2010 DIN 18182-2(TN)-2010-1
پیچ کناف پیچ کناف

DIN 7505(A)-1986

 

DIN 7505(A)-1986

 

پیچ کناف پیچ کناف

DIN 7505-1986

 

 
پیچ کناف