شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN برای پرچ های کور

پرچ کور یا همان پرچ آلمینیومی به پرچی گفته می شود که استوانه آلمینیومی سوراخ داری است که از مرکزآن میله آهنی ضعیف شده در قسمت انتهایی آن رد می شود و به وسیله ابزار دستی یا بادی به راحتی در محل مورد نظر کار گذاشته می شود. پرچ های کور در جاهای مختلف برای اتصال ورق ها به کاربرده می شوند و از نظر فیزیکی شکل های مختلفی دارند. این پرچ ها به علت اینکه از جنس آلمینیوم ساخته می شوند دارای مقاومت کمی بوده و در کارهای سبک از آنها استفاده می شود.

DIN EN ISO 15973-2001 DIN 7337(B)-1991 DIN 7337(A)-1991
استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور
DIN EN ISO 15976-2003 DIN EN ISO 15975-2003 DIN EN ISO 15974-2001
استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور
DIN EN ISO 15979-2003 DIN EN ISO 15978-2003 DIN EN ISO 15977-2011
استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور
DIN EN ISO 15982-2003 DIN EN ISO 15981-2003 DIN EN ISO 15980-2003
استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور
DIN EN ISO 16582-2003 DIN EN ISO 15984-2003 DIN EN ISO 15983-2003
استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور
DIN EN ISO 16585-2003 DIN EN ISO 16584-2003 DIN EN ISO 16583-2003
استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور استانداردهای DIN  برای  برای پرچ های کور