استانداردهای DIN برای پیچ های تمام رزوه

DIN 975-1986

 

DIN 976-1-1995

 

DIN 976-1-2002

 

پیچ تمام رزوه متری پیچ تمام رزوه متری پیچ تمام رزوه متری

DIN 976-1-2016

 

DIN 976-2-1995

 

DIN 976-2-2016

 

پیچ تمام رزوه متری پیچ تمام رزوه متری پیچ تمام رزوه متری

DIN 976-1986

 

   
پیچ تمام رزوه متری