استاندارد های DIN برای مهره های سربسته

DIN 1587-1987

استاندارد های DIN برای مهره های سربسته

DIN 1587-2014

استاندارد های DIN برای مهره های سربسته

DIN 319-1978

استاندارد های DIN برای مهره های سربسته

DIN 319-2013

استاندارد های DIN برای مهره های سربسته

DIN 917-1987

استاندارد های DIN برای مهره های سربسته

DIN 917-2000

استاندارد های DIN برای مهره های سربسته

DIN 917-2015

استاندارد های DIN برای مهره های سربسته

DIN 986-1977

استاندارد های DIN برای مهره های سربسته

DIN 986-1987

استاندارد های DIN برای مهره های سربسته

DIN 986-2000

استاندارد های DIN برای مهره های سربسته