شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968

DIN 7968 - Hexagon fit bolts with hexagon nut for steel structures

فیت بولت - محمد اصلانی

پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968 یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد شناخته می شود. این پیچ در سایز ها و با متریال های متنوع جهت مصرف در صنایع کاربرد فراوان دارد. این پیچ از آهن معمولی گرید 5.6 تا 8.8 و آلیاژهای مونل و اینکونل و تیتانیوم ساخته می شود و به بازار مصرف ارسال می گردد. این پیچ به پیچ فیت بولت هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکان پذیر است و مشتری می تواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. این پیچ از سایز M8 تا سایز M24 تولید می شود. تولید ابعاد خاص هم منطبق با این استاندار امکان پذیر است اما دیگر پیچ تولید شده در این استاندارد قرار نمی گیرد و باید استعلام لازم از سازمان استاندارد آلمان اخذ شود.

موارد فنی و مهم در خرید پیچ شش گوش فیت بولت

DIN 7968 در حال حاضر با استاندارد DIN 7968 در اسناد و مدارک فنی شناخته می شود و ما به دلیل اینکه عبارت DIN 7968 به وفور در بازار مورد استفاده قرار می گیرد در نام گذاری استفاده کرده ایم. استاندارد های مشابه این پیچ EN 14399 است که علاوه بر این استاندارد می توانید از این جایگزین ها بهره ببرید. این پیچ به طور معمول از متریال های آهنی و کربن استیل گرید های 8.8,5.6 و استنلس استیل A2, A4 و در موارد خاص و کم مصرف از آلیاژهای مونل و اینکونل و تیتانیوم گرید 4 و 5 و 7 تولید می شود و به دست مصرف کننده می رسد. این پیچ یک پیچ با استحکام برشی متوسط در گرید 8.8 دارد که پرمصرفترین نوع است.

.DIN 7968 - Hexagon fit bolts with hexagon nut for steel structures

دنده پیچ

این پیچ یک پیچ دنده ریز و میلیمتری است. به این ترتیب نیروی بیشتری می توان هنگام بستن به آن وارد کرد. گام دنده میلیمتری و از 1 تا 1.5 میلیمتر است. زاویه دنده V شکل است.

روش تولید پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968

این پیچ هم به روش سرد و هم به روش سرد تولید می شود. بنا به نیاز مشتری و توان ماشین آلات و محل مصرف پیچ تولید می شود. پیچ شش گوش نیم دنده DIN 7968 در سایزهای کوچک به روش فورج سرد تولید می شود و در سایزهای بزرگتر چون ماشین آلات دچار فرسودگی می شوند از روش فورج گرم تولید انجام می گیرد. شما فرض کنید پیچ در سایز بزرگ چه نیروی عظیمی می خواهد تا گل آن شکل بگیرد اما با گداخته کردن قسمت بالای پیچ می توان به راحتی آن را شکل داد. در پروسه تولید اگر برنامه ریزی تولید روی تعداد کم باشد پروسه تولید به صورت دستی خواهد بود ولی اگر بر اساس تولید انبوه باشد روش های نیمه دستی و حتی تمام اتوماتیک در برنامه کاری قرار خواهد گرفت. 

موارد مصرفی پیچ شش گوش فیت بولت

این پیچ در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. در خودرو سازی و ماشین سازی و ابزارهای حساس در صنایع سبک و سنگین رد پای این پیچ دیده می شود. البته باید در نظر داشته باشیم که این یک استاندارد متریک است و عموما با قطعات استاندارد متریک مورد استفاده قرار می گیرد.

مهره و واشر متناسب با پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968

این پیچ با مهره و واشر عموما استفاده نمی شود این بولت در بدنه قطعه بسته می شود و باعث ایجاد شدن یک اتصال دقیق می شود. اما در استاندارد از مهره DIN 555 برای استفاده همراه با این پیچ یاد می شود.

ابعاد مهندسی پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968

از جمله اطلاعات فنی مناسب برای خریداران اطلاعات ابعادی و فیزیکی این پیچ است که شما درهنگام طراحی صنعتی و یا خرید می توانید از آن استفاده نمایید.

فیت بولت محمد اصلانی

 

Thread size (d) M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30
P 1,75 2 2,5 2,5 3 3 3,5
b (auxility dimension) 17,12 20,5 23,75 25,75 26,5 29,5 31,25
c max. 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
da max. 14,7 18,7 24,4 26,4 28,4 32,4 35,4
ds h11 13 17 21 23 25 28 31
dw min. 16,4 17,2 22 27,7 31,4 29,5 33,2 38 42,7
e min. 19,85 20,88 26,17 32,95 37,29 35,03 39,55 45,2 50,85
k Nominal size 8 10 13 14 15 17 19
min. 7,55 9,25 12,1 13,1 14,1 16,1 17,95
max. 8,45 10,75 13,9 14,9 15,9 17,9 20,05
min. 5,28 6,47 8,47 9,17 9,87 11,27 12,56
r min. 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1 1
s max.=nominal size 18 19 24 30 34 32 36 41 46
min. 17,57 18,48 23,16 29,16 33 31 35 40 45
l Lengths ls and lg
ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg
nominal size min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
30 28,95 31,05 8,5 12,88                        
35 33,75 36,25 13,5 17,88 9,5 14,5                    
40 38,75 41,25 18,5 22,88 14,5 19,5 10 16,25                
45 43,75 46,25 23,5 27,88 19,5 24,5 15 21,25 13 19,25            
50 48,75 51,25 28,5 32,88 24,5 29,5 20 26,25 18 24,25 16 23,5        
55 53,5 56,5 33,5 37,88 29,5 34,5 25 31,25 23 29,25 21 28,5        
60 58,5 61,5 38,5 42,88 34,5 39,5 30 36,25 28 34,25 26 33,5 23 30,5    
65 63,5 66,5 43,5 47,88 39,5 44,5 35 41,25 33 39,25 31 38,5 28 35,5    
70 68,5 71,5 48,5 52,88 44,5 49,5 40 46,25 38 44,25 36 43,5 33 40,5 30 38,75
75 73,5 76,5 53,5 57,88 49,5 54,5 45 51,25 43 49,25 41 48,5 38 45,5 35 43,75
80 78,5 81,5 58,5 62,88 54,5 59,5 50 56,25 48 54,25 46 53,5 43 50,5 40 48,75
85 83,25 86,75 63,5 67,88 59,5 64,5 55 61,25 53 59,25 51 58,5 48 55,5 45 53,75
90 88,25 91,75 68,5 72,88 64,5 69,5 60 66,25 58 64,25 56 63,5 53 60,5 50 58,75
95 93,25 96,75 73,5 77,88 69,5 74,5 65 71,25 63 69,25 61 68,5 58 65,5 55 63,75
100 98,25 101,75 78,5 82,88 74,5 79,5 70 76,25 68 74,25 66 73,5 63 70,5 60 68,75
105 103,25 106,75 83,5 87,88 79,5 84,5 75 81,25 73 79,25 71 78,5 68 75,5 65 73,75
110 108,25 11,75 88,5 92,88 84,5 89,5 80 86,25 78 84,25 76 83,5 73 80,5 70 78,75
115 113,25 116,75 93,5 97,88 89,5 94,5 85 91,25 83 89,25 81 88,5 78 85,5 75 83,75
120 118,25 121,75 98,5 102,88 94,5 99,5 90 96,25 88 94,25 86 93,5 83 90,5 80 88,75
125 123 127     99,5 104,5 95 101,25 93 99,25 91 98,5 88 95,5 85 93,75
130 128 132     104,5 109,5 100 106,25 98 104,25 96 103,5 93 100,5 90 98,75
135 133 137     109,5 114,5 105 11,25 103 109,25 101 108,5 98 105,5 95 103,75
140 138 142     114,5 119,5 110 116,25 108 114,25 106 113,5 103 110,5 100 108,75
145 143 147     119,5 124,5 115 121,25 113 119,25 111 118,5 108 115,5 105 113,75
150 152 152     124,5 129,5 120 126,25 118 124,25 116 123,5 113 120,5 110 118,75
155 148 159     129,5 134,5 125 131,25 123 129,25 121 128,5 118 125,5 115 123,75
160 156 164     134,5 139,5 130 136,25 128 134,25 126 133,5 123 130,5 120 128,75
165 161 169         135 141,25 133 139,25 131 138,5 128 135,5 125 133,75
170 166 174         140 146,25 138 144,25 136 143,5 133 140,5 130 138,75
175 171 179         145 151,25 143 149,25 141 148,5 138 145,5 135 143,75
180 176 184         150 156,25 148 154,25 146 153,5 143 150,5 140 148,75
185 180,4 189,6             153 159,25 151 158,5 148 155,5 145 153,75
190 185,4 194,6             158 164,25 156 163,5 153 160,5 150 158,75
195 190,4 199,6             163 169,25 161 168,5 158 165,5 155 163,75
200 195,4 204,6             168 174,25 166 173,5 163 170,5 160 168,75

جدول وزنی

فعلا جدول وزنی را به علت زمانبر بودن قرارندادیم پی دی اف را بجای این دانلود نمایید.

سخن پایانی:

پیچ شش گوش نیم دنده DIN 7968 یک استاندارد پرمصرف است که تی تی بولت توانایی تولید و یا واردات این کالا را دارد. شما می توانید سفارش تولید را در این استاندارد داشته باشید. امکان تولید این استاندارد با متریال خاص بعد از تایید تی تی بولت امکانپذیر می باشد. شما می توانید با مشاوران در زمینه تولیدات خاص مشورت نمایید. مثلا تولید این پیچ با متریال های خاص مثل مونل و اینکونل و تیتانیوم. با استفاده از این لینک ارتباط با ما جهت سفارش با ما در ارتباط باشید.

دانلود اطلاعات پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968

شما می توانید از طریق این لینک اطلاعات فنی پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968 را دانلود کنید. این استاندارد ها اصول تولید در تی تی بولت است.