شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

استانداردهای DIN پیچ هایی با سرهای خاص

در استانداردهای DIN پیچ هایی با سرهای خاص از نظر ابعادی استاندارد هایی تهیه شده است. لیست زیر یک دسته بندی موثر برای مصرف این گونه پیچ هاست.

 

 

 پیچ های سیلندر (Cylinder bolts)

 

پیچ های قفلی (Lock bolts)

 

پیچ های سر چکشی (Hammer head bolts)

 

 پیچ های سر مثلثی (Three-headed bolts)

 

 

 

 

 

 

DIN 186B

 

 DIN 261

 

 

DIN 478

 

DIN 480

 

DIN 603

 

DIN 787

 

DIN 15237

 

DIN 22424