استانداردهای ASTM برای انواع واشر

واشرها هم در astm دارای استانداردهای مخصوص به خود هستند. این استاندارد ها ASTM F844, ASTM F436, ASTM F959 و ASTM F2437 می باشند. هریک از استاندارد ها تعاریف خود را دارند. برای خرید واشر آبکاری سرد و یا خرید واشر آبکاری گرم می توانید از استانداردهای ASTM استفاده نمایید.

 

استاندارد ASTM F844

ASTM F844

ASTM F436

ASTM F436

استاندارد ASTM F959

ASTM F959

استاندارد ASTM F2437

ASTM F2437