استاندارد های DIN برای پیچ های با سر دوازده پر بیرونی (پیچ ستاره ای)

 

DIN 65438-1993

پیچ ستاره ای