استانداردهای DIN برای پیچ های بالدار

DIN 316-1983

 

DIN 318-1999

 

پیچ بالدار استاندارد DIN پیچ بالدار استاندارد DIN

DIN 316-2016

 

DIN 318-2016

 

پیچ بالدار استاندارد DIN پیچ بالدار استاندارد DIN