استاندارد های DIN برای مهره های بال دار

DIN 314-1999

استاندارد های DIN برای مهره های بال دار

DIN 315-1983

استاندارد های DIN برای مهره های بال دار

DIN 315-2016

استاندارد های DIN برای مهره های بال دار

DIN 80701-1991

استاندارد های DIN برای مهره های بال دار