استاندارد های DIN برای واشرهای دندانه دار قفلی

DIN 25201

استاندارد های DIN برای واشرهای دندانه دار قفلی

DIN 6797(A)-1988

استاندارد های DIN برای واشرهای دندانه دار قفلی

DIN 6797(J)-1988

استاندارد های DIN برای واشرهای دندانه دار قفلی

DIN 6797(V)-1988

استاندارد های DIN برای واشرهای دندانه دار قفلی

DIN 6798 (J)-1988

استاندارد های DIN برای واشرهای دندانه دار قفلی

DIN 6798(A)-1988

استاندارد های DIN برای واشرهای دندانه دار قفلی

DIN 6798(V)-1988

استاندارد های DIN برای واشرهای دندانه دار قفلی

DIN 6907-1990

استاندارد های DIN برای واشرهای دندانه دار قفلی