استانداردهای DIN برای پینهای مخروطی

DIN 1-1981

استانداردهای DIN برای پینهای مخروطی

DIN 258-1977

استانداردهای DIN برای پینهای مخروطی

DIN 258-2011

استانداردهای DIN برای پینهای مخروطی

DIN 258-2012

استانداردهای DIN برای پینهای مخروطی

DIN 7977-1977

استانداردهای DIN برای پینهای مخروطی

DIN 7977-1986

استانداردهای DIN برای پینهای مخروطی

DIN 7978-1977

استانداردهای DIN برای پینهای مخروطی

DIN EN 22339-1992

استانداردهای DIN برای پینهای مخروطی

DIN EN 28737-1992

استانداردهای DIN برای پینهای مخروطی

DIN EN ISO 28736-1992

استانداردهای DIN برای پینهای مخروطی