استاندارد های DIN برای واشرهای مربعی

DIN 436-1990

استاندارد های DIN برای واشرهای مربعی