استاندارد های DIN برای واشرهای سوراخ مربعی

DIN 440-1990

استاندارد های DIN برای واشرهای سوراخ مربعی

DIN 440-2001

استاندارد های DIN برای واشرهای سوراخ مربعی