استانداردهای DIN برای پینهای چاکدار

DIN 11024-1973

استانداردهای DIN برای پینهای چاکدار

DIN 94-1983

استانداردهای DIN برای پینهای چاکدار

DIN EN ISO 1234-1998

استانداردهای DIN برای پینهای چاکدار