استاندارد های DIN برای مهره های چاکدار

DIN 935-1-1987

استاندارد های DIN برای مهره های چاکدار

DIN 935-1-2013

استاندارد های DIN برای مهره های چاکدار

DIN 935-3-1987

استاندارد های DIN برای مهره های چاکدار

DIN 935-3-2000

استاندارد های DIN برای مهره های چاکدار

DIN 937-1983

استاندارد های DIN برای مهره های چاکدار

DIn 979-1987

استاندارد های DIN برای مهره های چاکدار

DIN 979-2013

استاندارد های DIN برای مهره های چاکدار