استانداردهای DIN برای پینهای استوانه ای

DIN 1052-2004

استانداردهای DIN برای پینهای استوانه ای

DIN 1052-2008

استانداردهای DIN برای پینهای استوانه ای

DIN 6325-1971

استانداردهای DIN برای پینهای استوانه ای

DIN 7-1981

استانداردهای DIN برای پینهای استوانه ای

DIN 7979-1977

استانداردهای DIN برای پینهای استوانه ای

DIN EN 28733-1992

استانداردهای DIN برای پینهای استوانه ای

DIN EN ISO 2338-1998

استانداردهای DIN برای پینهای استوانه ای

DIN EN ISO 8733-1998

استانداردهای DIN برای پینهای استوانه ای

DIN EN ISO 8734-1998

استانداردهای DIN برای پینهای استوانه ای

DIN EN ISO 8735-1998

استانداردهای DIN برای پینهای استوانه ای