استانداردهای DIN برای میخ ها

DIN 1143-1-1982

استاندارد میخ

DIN 18182-2(RG)-2010

استاندارد میخ

DIN 18182-4-1987

استاندارد میخ