استانداردهای DIN برای قلاب ها

قلابها و بستها برای بستن سرسیم بکسل ها و اتصال موقت برای جابه جایی و یا نگهداشتن وسیله ای مکانیکی سبک و سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. 

`DIN 1478-2005 DIN 1478-1975 DIN 1142-1982

استانداردهای DIN برای قلاب ها

لوله رزوه شده چپ گرد راست گرد قلاب دو طرفه

استانداردهای DIN برای قلاب ها

لوله رزوه شده چپ گرد راست گرد قلاب دو طرفه

استانداردهای DIN برای قلاب ها

بست سیم بکسل

DIN 48051-1(SBM)-1959 DIN 1480-2005 DIN 1480-1975
استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها
DIN 5299(B)-1980 DIN 5299(A)-1980 DIN 48051-1-1959
استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها
DIN 5299(E)-1980 DIN 5299(D)-1980 DIN 5299(C)-1980
استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها
DIN 580-2010 DIN 580-2009 DIN 580-1972
استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها
DIN 582-2009 DIN 582-1971 DIN 580-2018
استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها
DIN 82101-1976 DIN 741-1972 DIN 582-2018
استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها
DIN 82103-2005 DIN 82103-1987 DIN 82101-2005
استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها استانداردهای DIN برای قلاب ها
    DIN EN ISO 3266-2016
    استانداردهای DIN برای قلاب ها