استانداردهای DIN برای پیچ های تنظیمی دستی

DIN 464-1986

 

DIN 464-2006

 

DIN 465-1963

 

پیچ های تنظیمی دستی استاندارد DIN پیچ های تنظیمی دستی استاندارد DIN پیچ های تنظیمی دستی استاندارد DIN

DIN 6367-2003

 

DIN 653-1986

 

DIN 653-2006

 

پیچ های تنظیمی دستی استاندارد DIN پیچ های تنظیمی دستی استاندارد DIN پیچ های تنظیمی دستی استاندارد DIN