استاندارد های DIN برای مهره های ساختمانی

DIN 1479-2005

مهره استاندارد ساختمانی

DIN 6195-1999

مهره استاندارد ساختمانی

DIN 6915-1989

مهره استاندارد ساختمانی

DIN 6915-1999

مهره استاندارد ساختمانی

DIN EN 14399(-4) 2015

مهره استاندارد ساختمانی

DIN EN 14399-8-2016

مهره استاندارد ساختمانی