استانداردهای DIN برای پیچ های آلن

همگان پیچ آلن را می شناسند و از آن استفاده کرده اند. این بخاطر محبوبیت این استاندارد است که همه گیر شده است است استاندارد میلیمتری در تمام کره زمین گسترده شده و در کارهای ساده و دقیق مورد استفاده قرار می گیرد. در این استاندارد ها استاندارد DIN 912 از همه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد که این پیچ و این استاندارد بیشتر در گرید 10.9 تولید و عرضه می گردد. میزان فشار روی این پیچ به نسبت به پیچ های دیگر بیشتر است و پیچ های فلنجدار و سرخزینه دار هم دارد. پیچ آلن به خاطر آچار خور سوکتی مورد کاربرد فراوان پیدا کرده و این نوع پیچ هم به روش فورج گرم و هم به روش فورج سرد تولید می گردد.

DIN 6912-1985

 

DIN 6912-2002

 

DIN 6912-2009

 

پیچ آلن استاندارد DIN پیچ آلن استاندارد DIN پیچ آلن استاندارد DIN

DIN 7984-1985

 

DIN 7984-2002

 

DIN 7984-2009

 

پیچ آلن استاندارد DIN پیچ آلن استاندارد DIN پیچ آلن استاندارد DIN

DIN 912-1983

 

DIN EN ISO 12474-2011

 

DIN EN ISO 4762-2004

 

پیچ آلن استاندارد DIN پیچ آلن استاندارد DIN پیچ آلن استاندارد DIN

DIN EN ISO 7380(-1)-2011

 

DIN EN ISO 7380(-2)-2011

 

 
پیچ آلن استاندارد DIN پیچ آلن استاندارد DIN  

 

 

 

 

DIN 7991-1986

 

DIN EN ISO 10642-2004

 

پیچ آلن استاندارد DIN پیچ آلن استاندارد DIN

DIN EN ISO 10642-2013

 

DIN EN ISO 10642-2018

 

پیچ آلن استاندارد DIN پیچ آلن استاندارد DIN