استاندارد های DIN برای پیچ های چشمی

پیچ های چشمی کاربردهای خاص خود را دارند. ایجاد آویز برای نگهداشتن یا جابجا کردن از عمده کاربری پیچ چشمی است. پیچ های چشمی در انواع گوناگون با رزوه خودکار و رزوه عادی تولید می شود. 

DIN 444-1983

پیج چشمی

DIN 444-2017

پیج چشمی