استانداردهای DIN برای پینهای سوراخدار

DIN 1434-1977

استانداردهای DIN برای پینهای سوراخدار

DIN 1444-1974

استانداردهای DIN برای پینهای سوراخدار

DIN 48073-1975

استانداردهای DIN برای پینهای سوراخدار

DIN 5526-1999

استانداردهای DIN برای پینهای سوراخدار

DIN EN 22341-1992

استانداردهای DIN برای پینهای سوراخدار