استاندارد های DIN برای واشرهای اوریب دار

DIN 434-1990

استاندارد های DIN برای واشرهای اوریب دار

DIN 434-2000

استاندارد های DIN برای واشرهای اوریب دار

DIN 435-1989

استاندارد های DIN برای واشرهای اوریب دار

DIN 435-2000

استاندارد های DIN برای واشرهای اوریب دار

DIN 6917-1989

استاندارد های DIN برای واشرهای اوریب دار

DIN 6918-1990

استاندارد های DIN برای واشرهای اوریب دار