استانداردهای DIN برای پیچ های دوازده پر سوکتی

DIN 34821-2005

 

DIN 34822-2005

 

پیچ ستاره ای سوکتی دوازده پر استاندارد DIN پیچ ستاره ای سوکتی دوازده پر استاندارد DIN

DIN 34823-2005

 

DIN 65517-2002

 

پیچ ستاره ای سوکتی دوازده پر استاندارد DIN پیچ ستاره ای سوکتی دوازده پر استاندارد DIN