استانداردهای DIN برای پیچ های متری

استانداردهای  DIN برای پیچ های متری

در استاندارد DIN برای پیچ های با سر شش گوش از نظر ابعادی استاندارد هایی تهیه شده است. لیست زیر یک دسته بندی موثر برای مصرف این گونه پیچ هاست.

 

 

پیچ های (Toggle screws)  
 
پیچ های  (Metal screws)

 
 
پیچ های  (Adjustment screws)  
 
پیچ های (Wing screws)  
 

 

 

 

 

 

 

 DIN 404

 
 
DIN 417 
 
 
DIN 427 

 
 
DIN 444B 

 
 
 DIN 551
 
 
DIN 963 
 
 
DIN 966