استاندارد های DIN برای پیچ های سوکتی ششگوش و ستاره ای

استاندارد های DIN برای پیچ های سوکتی ششگوش و ستاره ای

در استاندارد DIN برای پیچ های با سر شش گوش از نظر ابعادی استاندارد هایی تهیه شده است. لیست زیر یک دسته بندی موثر برای مصرف این گونه پیچ هاست.

 

 

پیچ سر توپی (Ball head screws)  
 
پیچ های سر استوانه ای  (Cylinder head screws)

 
 
پیچ های  ()  
 
پیچ های  (Retighting screws)  
 

 

 

 

 

 

 

DIN 912

 
 
DIN 965
 
 
DIN 7984

 
 
DIN 7985T

 
 
DIN 7991